Nasze Motto

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Prawa dziecka

Marcin Brykczyński - O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

UNICEF TWOJE PRAWA

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu - prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić.

Prawa dziecka a relacje z rodzicami.

Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami i światopoglądem, chyba, że dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, groźnych dla dziecka lub niezgodnych z prawem: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy zarobkowej, unikania obowiązku szkolnego etc……

To najczęściej rodzice lub prawni opiekunowie reprezentują dziecko przed organami państwa i jako pierwsi zgłaszają łamanie jego praw.

Co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć.

Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować swoje ciało, musi uaktywnić swoje siły motoryczne pozwalające mu się poruszać, musi rozwinąć swoje zmysły pozwalające mu na kontakt z otaczającym go światem, musi rozwinąć uczucia, dzięki którym będzie mógł reagować na rzeczywistość i wreszcie musi nauczyć się korzystać z woli i rozumu. Wola i rozum charakteryzują człowieka jako człowieka właśnie. Dzięki nim człowiek w sposób wolny i świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura. W naturę tą wpisane są swoiste prawa. To właśnie prawa natury. Wypełnienie naturalnych praw ludzkich aktualizuje człowieka, ich zablokowanie degraduje go.

Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia.

Z niego płynie prawo do pełnego - na miarę człowieka - rozwoju.

Ale prawa natury należy dobrze rozpoznać i zabezpieczyć. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wówczas gdy dobrze służy człowiekowi a więc dobrze służy jego aktualizacji.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Aktualizacja ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie aktualizować swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

W Polsce Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stanowią najważniejsze odnoszące się do dziecka stanowione akty prawne.

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu w Baranowie funkcjonuje 5 grup dzieci:

 

Grupa - 3 latków "Tygryski"

wychowawca: mgr Monika Szmul

Grupa 5-latków "Pszczółki"

wychowawca: mgr Monika Sikora

Grupa - 4 latków "Sówki"

wychowawca: mgr Aneta Zaręba

nauczyciel: mgr Ewelina Stefaniak

Grupa - 6 latków "Jeżyki"

wychowawca:mgr Małgorzata Kulik

Grupa - 6 latków "Niedźwiadki"

wychowawca: Alina Pawlak

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy  dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • Religia - dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej ( na wniosek rodzica). Prowadzą: p. Małgorzata Osiak i p. Lucyna Miłosz ( w grupach 3 i 4 -latków 15 min. w grupach 5 i 6 -latków 30 min.)
 •  J. angielski - dwa razy w tygodniu  (w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych). Prowadzi p. Renata Kręgiel.
 • Zajęcia logopedyczne - prowadzi p. Grażyna Kolek.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza.

Oferta edukacyjna przedszkola jest  szeroka. Prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach).Zajecia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozwijamy zdolności i zainteresowania. Promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, wystawy, występy artystyczne, konkursy). Dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy , zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca  realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. 

Metody stosowane w przedszkolu

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

Innowacyjne działania to:

 • Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 • Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Zajęcia metodą projektu
 • Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy – Klanza
 • Metody aktywizujące
 • Relaksacja

Priorytety

Nasze Priorytety:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszym życiu;
 • poszukiwanie coraz doskonalszych form współpracy przedszkola z rodzicami dla dobra dziecka.

Mocne strony przedszkola:

 • Organizacja imprez, uroczystości rodzinnych,
 • Działalność profilaktyczna i zdrowotna,
 • Udział w konkursach, kampaniach i akcjach,
 • Edukacyjne kąciki zainteresowań,
 • Przyjazna atmosfera i rodzinny klimat przedszkola,
 • Wyposażenie przedszkola różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • Wykwalifikowana i ustawicznie doskonaląca się kadra pedagogiczna,
 • Nowy zagospodarowany plac zabaw,
 • Dokumentowanie osiągnięć - kronika przedszkolna,
 • Realizacja projektów edukacyjnych,
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem.

O tym warto wiedzieć

 1. Przedszkole nie prowadzi żywienia dla dzieci z alergiami pokarmowymi.
 2. Istnieje możliwość eliminowania niektórych produktów tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza o stwierdzonej alergii.
 3. Podkarmiamy dzieci tylko na życzenie rodziców.
 4. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców telefonicznie o nagłej niedyspozycji dziecka - wysoka temperatura, wymioty, itp.
 5. Nauczyciel przedszkola może poprosić o okazanie dokumentu w celu potwierdzenia, że dana osoba jest upoważniona do odbioru dziecka.
 6. Nauczyciel poprosi rodziców o aktualne numery telefonów.
 7. Dyrektor wyciągnie konsekwencje w stosunku do rodziców, którzy zapominają o obowiązku odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola.
 8. Zapisując dziecko do przedszkola rodzice są świadomi, że dziecko musi mieć wdrożone czynności higieniczne.
 9. Zapisując dziecko do przedszkola trzeba liczyć się z kosztami i z terminowym uiszczaniem opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola

Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020 - Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA:

Joanna Ziarek-Warych

ZASTĘPCA:

Ewelina Bernatek

SKARBNIK

Magdalena Strzelecka

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy
Gminnego Przedszkola w Baranowie
na rok szkolny 2021/2022

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Baranowie na lata 2012-2015

Koncepcja pracy
Gminnego Przedszkola w Baranowie

 • na lata 2012-2015
 • na lata 2015-2020

Program wychowawczo-profilaktyczny.

Informator "Bezpieczne dziecko w przedszkolu i poza nim".

Program wycjowawczo-profilaktyczny.

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu.

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pani Joanna Marczuk-Domińska, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych