Nasze Motto

Zasady odbierania dzieci z przedszkola

Rodzice (prawni opiekunowie):

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola (wprowadzając dziecko do budynku nie do furtki ) w godzinach 7.00 – 9.00.

 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez Rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożone u nauczycielek w grupie, do której uczęszcza dziecko. Formularz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola jest dostępny w przedszkolu u wychowawców grup.

PROCEDURA dotycząca przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach pracy przedszkola i nauczyciela - po godzinie 16:00:

Nauczyciel:

 • Dzwoni pod wszystkie wskazane przez rodziców w upoważnieniu telefony,
 • Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki,
 • Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją w następnym dniu dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor:

 • Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
 • Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych