Nasze Motto

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baranowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu, tj. strony internetowej Gminnego Przedszkola w Baranowie i strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie: www.zspbaranow.bip.gov.pl ; www.przedszkole.gminabaranow.pl ; www.sp.gminabaranow.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, Dla informacji brak właściwej relacji, Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych, Strona używa grafik aby przedstawić tekst, Przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst nie jest wyświetlany w jednej kolumnie, Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury, W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie, Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków, Nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze, Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście, Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów, Etykiety lub instrukcje nie są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzania danych np. do pól formularzy, Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

· Wyłączenia:

Mapy zostały wyłączone spod obowiązywania ustawy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020–09–22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji, dnia 2021–03–30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Chołaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu 81 883 49 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz składać skargi za brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury uzyskania dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje i tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej:

2016–01–14 zsp.gminabaranow.pl

2012–01–12 sp.gminabaranow.pl

2014–05–13 przedszkole.gminabaranow.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

24 – 105 Baranów, ul. Szkolna 2

Tel. 81 883 49 65

E – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona BIP: www.zspbaranow.bip.gov.pl

Strona internetowa główna: www.zsp.gminabaranow.pl .

Strony internetowe jednostek wchodzących w skład Zespołu: www.przedszkole.gminabaranow.pl ; www.sp.gminabaranow.pl

Dostępność architektoniczna

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baranowie posiada cztery wejścia do budynku. Dwa wejścia umiejscowione są od strony frontowej budynku. Jest tutaj główne wejście – schodami w górę i równoległe do niego wejście przez szatnię – schodami w dół. Od tyłu budynku znajduje się wejście dostępne wyłącznie dla celów służbowych używane przez kuchnię. Czwarte wejście znajduje się od strony boiska szkolnego i można nim wejść do budynku poprzez korytarz przy sali gimnastycznej. Wejście to jest użytkowane przez uczniów wychodzących na zewnątrz w celu odbycia zajęć sportowych na boisku szkolnym.

2. Żadne z wymienionych wejść nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada 4 kondygnacje połączone dwiema klatkami schodowymi.

4. Brak dostosowań w postaci: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

6. Gdy zachodzi potrzeba istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej i udzielenia jej pomocy w dostępie do wnętrza budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baranowie

 

Gminne Przedszkole w Baranowie

ul. Szkolna 2

24-105 Baranów

 

Tel.(81) 883 49 65

Fax.(81) 883 49 65

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Ochrona Danych Osobowych